Prof. Dr. Katalin Szende

Associate Professor, Head of Department

Department of Medieval Studies

Central European University

Nador utca 9

HU

1051 Budapest

szendek@ceu.edu

https://medievalstudies.ceu.edu/

003613273046

Forschung und Projekte

Derzeitige Position(en)

Associate Professor, Head of Department

Aktuelle(s) Projekt(e)

- Städtegeschichte und Urbanisierung Ungarns, 11-14. Jh.
- Pragmatische Schriftlichkeit und Verschriftlichung in ungarischen königlichen Städten, 13-15. Jh.
- Hungarian Atlas of Historic Towns, project leader

Veröffentlichungen

Monographien (und Dissertation)

Otthon a városban. társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. [At home in the town. Society and material culture in medieval Sopron, Pozsony and Eperjes] (Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 32) Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2004. 318 pp.

Artikel

“All the Priests’ Horses and all the Priests’ Hens…: Animals in the Households of Late Medieval Hungarian Urban Clergy,” in: Animaltown: Beasts in Medieval Urban Space, ed. Alice M. Choyke and Gerhard Jaritz. Oxford: BAR Publishing, 2017, 77-84.
Nundinae seu forum annuale. Sokadalomtartási engedélyek Nagy Lajos várospolitikájában, [Nundinae seu forum annuale. Grants to hold annual fairs in the urban policy of Louis the Great], in: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról, ed. Weisz Boglárka – Kádas István, Budapest: MTA BTK, 2017, pp. 231-261.
Kraków i Buda w sieci szlaków handlowych średniowiecznej Europy, in: Na swpólnej drodze. Kraków I Budapest w średniowieczu. Katalog wystawy. Ed. Grazyna Lichończak-Nurek. Kraków: MHMK, 2017, pp. 23-29.
„Civitas opulentissima Varadiensis,” in: Oradea şi Bihorul în evul mediu timpuriu. Studii despre istoria Ţării Bihorului 1. Coord. Attila Zsoldos. Oradea: Asociația Tanoda și Asociația Culturală Varadinum, 2017, pp. 125-158.
Continuity and Change in the Urban Network of Hungary in the early Angevin Period. In: Banatica 26 II Istorie. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2016, 53-76.
Traders, ‘Court Jews’, Town Jews: The changing roles of Hungary's Jewish population in the light of royal policy between the eleventh and the fourteenth centuries, in: Intricate Interfaith Networks in the Middle Ages. Quotidian Jewish-Christian Contacts, ed. Ephraim Shoham-Steiner. Turnhout: Brepols, 2016, pp. 119-151.
Alter alterius lingua loquatur? Mehrsprachigkeir zwischen Konsens und Konflikt – Zum Sprachgebrauch in den mittelalterlichen Städten Ungarns, in: Mittelalterliche Stadtsprachen. Hg. v. Susanne Ehrich – Maria Selig, Regensburg: Schnell und Steiner, 2016, pp. 77-91.
Buda and the Urban Development of East Central Europe. In: Medieval Buda in Context. Ed. Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende and András Vadas. Leiden: Brill, 2016, pp. 526-553.
Stadtgestalt und Raumordnung in den Städten des lateinischen Westen. In: Städte im lateinischen Westen und im griechischen Osten zwischen Spätantike und Früher Neuzeit. Topographie – Recht – Religion. Hg. Elisabeth Gruber, Mihailo Popović, Martin Scheutz, Herwig Weigl. Wien: Böhlau, 2016, pp. 97-121.
Town Foundations in East Central Europe and the New World in a Comparative Perspective, in Medieval East Central Europe in a Comparative Perspective. From Frontier Zones to Lands in Focus, ed. Gerhard Jaritz, Katalin Szende. London: Routledge, 2016, 157-184.
Buda, Pest, Óbuda – and Visegrád. In: Europe, 1348-1418. A Literary History. Ed. David Wallace. Oxford: Oxford University Press, 2016, vol. II. pp. 533-550.
Mennyit ér a kiváltság? Városprivilégiumok kibocsátása és rendelkezéseik betartása I. Károly alatt [What is the privilege worth? Issuing and handling town privileges in Hungary during the reign of Charles I], in: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról [Cash, cloth, commerce. Studies on the economic history of medieval Hungary], ed. Weisz Boglárka. Budapest, 2016, pp. 285-339.
Krakkó és Buda a középkori Európa úthálózatában [Cracow and Buda in the road network of medieval Europe]. In: Közös úton. Budapest és Krakkó a középkorban. Szerk. Benda Judit, Kiss Virág, Grazyna Lihonczak-Nurek, Magyar Károly. Budapest: BTM, 2016, pp. 31-37.
Scapegoats or Competitors? The expulsion of Jews from Hungarian towns on the aftermath of the battle of Mohács (1526). In: Expulsion and Diaspora Formation: Religious and Ethnic Identities in Flux from Antiquity to the Seventeenth Century, ed. John Tolan. Turnhout: Brepols, 2015, pp. 51–83.
[with András Végh] Royal Power and Urban Space in Medieval Hungary, in Anngret Simms and Howard B. Clarke, eds., Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project, Farnham: Ashgate, 2015, pp. 255–86.
Természeti adottságok és városfejlődés a Duna-völgy magyarországi szakaszán a középkorban [Towns and the Natural Environment in the Danube Valley in Medieval Hungary], in: In medio regni Hungariae. Régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások “az ország közepén” [Archaeological, Art Historical and Historical Researches ‘in the Middle of the Kingdom’], ed. Elek Benkő – Krisztina Orosz. Budapest: MTA BTK RI, 2015, pp. 145-170.
Power and Identity: Royal privileges to the towns of medieval Hungary in the thirteenth century. In: Urban Liberties and Civic Participation from the Middle Ages to Modern Times. Ed. Michel Pauly and Alexander Lee. Trier: Porta Alba, 2015, 27-67.
Die Erforschung der mittelalterlichen Städte Ungarns seit 1989. In: Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als Forschungsthema in den letzten Zwanzig Jahren. Documenta Pragensia 32 (2013) [2015], 439-469.
Laws, Loans, Literates. Trust in writing in the context of Jewish-Christian contacts in medieval Hungary. In: Religious Cohabitation in Medieval Towns. ed. Stéphane Boissellier and John Tolan. Turnhout: Brepols, 2014, pp. 243-271.
A magyar városi írasbeliség kezdetei [The beginnings of urban literacy in Hungary]. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Szerk. Bárány Attila, Dreska Gábor, Szovák Kornél. Budapest – Debrecen: n.p., 2014, 435–458.
[with István H. Németh] Research on the Towns of Medieval and Early Modern Hungary since 1989. Vana Tallinn XXV (2014): 266–294.
[with József Laszlovszky] Cities and Towns as Princely Seats: Medieval Visegrád in the Context of Royal Residences and Urban Development in Europe and Hungary In: The Medieval Royal Town at Visegrád. Royal Centre, Urban Settlement, Churches. Ed. József Laszlovszky, Gergely Buzás, Orsolya Mészáros. Budapest: Archaeolingua, 2014, 9-44.
Hűség és kiváltság. Kihez és miért volt hűséges Sopron városa a középkorban? [Fidelity and privileges. To whom and why was the town of Sopron faithful in the Middle Ages?] Rubicon 2014/8.
“Civitas opulentissima Varadiensis.” Püspöki székhely és városfejlődés a középkori Váradon [Bishops’ see and urban development in medieval Várad]. In: Nagyvárad és Bihar a korai középkorban. (Tanulmányok Biharország történetéről 1.) Szerk. Zsoldos Attila. Nagyvárad: Varadinum Kulturális Alapítvány, 2014. 101–128.
Towns and the Written Word in Medieval Hungary. In: Writing and the Administration of Medieval Towns. Medieval Urban Literacy I., ed. Marco Mostert and Anna Adamska. Turnhout: Brepols, 2014. 123-148. (Utrecht Studies in Medieval Literacy 27)
Magyar Várostörténeti Atlasz: feladatok, eredmények, perspektívák. [The Hungarian Atlas of Historic Towns: tasks, results, perspectives]. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv VIII (2013): 187-199.
Mollay Károly és Sopron topográfiájának kutatása [Károly Mollay and the research of Sopron’s topography] Soproni Szemle 67 (2013), 389-399.
Testamenty i ustne oswiadczenia woli. Oralnosc i pismiennosc w procesie sporzadzania testamentów na Wegrzech w póznym sredniowieczu [translation of “Testaments and Testimonies. Orality and Literacy in Composing Last Wills in Late Medieval Hungary”], Kwartalnik historii kultury materialnej 61 (2013): 223-238.
Urban Literacy in the Carpathian Basin: Questions, Results, Perspectives. In: New Approaches to Medieval Urban Literacy. Eds. Georges Declercq et al., Brussels: KVAB, 2013, 23-33.
How Far Back? Challenges and Limitations of Cadastral Maps for the Study of Urban Form in Hungarian Towns. In: Städteatlanten. Vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa, hg. von Wilfried Ehbrecht. Köln, Wien: Böhlau, 2013. (Städteforschung A 80), 153-190.
Az ispánsági vártól a városig: miért, hogyan – vagy miért nem? [From county fortresses to towns: Why, how – or why not?] In: Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Szerk. Mentényi Klára, Simon Anna, Szentesi Edit. Budapest: Vince, 2013, 127-142.
Az eltűnt tér nyomában. Kataszteri térképek és várostopográfiai kutatások. Sopron és Győr példája [In search of lost space. Cadastral maps and urban topographical research on the examples of Sopron and Győr]. In: Pécs topográfiája a kezetektől a 20. század elejéig Szerk. Fedeles Tamás. Pécs: Kronosz Kiadó, 2013, 11-40.
Városkutatás és rezidenciakutatás. Európai helyzetkép és magyar eredmények [Urban historical research and research on residences. European overview and Hungarian results] Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 7 (2012): 11–44.
Neighbourhoods, Suburbs and Ethnic Quarters in the Hungarian Towns of the Thirteenth to Fifteenth Centuries, in: Cities – Coins – Commerce: Essays presented to Ian Blanchard on the Occasion of his 70th Birthday. Ed. Philipp Robinson Rösener. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012, 43–64.
[with Judit Majorossy] Libri civitatum. Városkönyvek a középkori Magyar Királyság közigazgatásában [Libri civitatum. Town books in the administration of the medieval Kingdom of Hungary] in: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 319–330.
Coping with Old Age in Late Medieval Hungarian Towns, in: Coping with Old Age and Death. Passages from Antiquity to the Middle Ages. Eds. Christian Krötzl and Katariina Mustakallio, co-editors: Jussi Rantala and Miikka Tamminen. Turnhout: Brepols, 2011. 197–216.
Nyelvében él a polgár? Többnyelvűség a késő-középkori Magyarország városaiban [Does the burgher live in his language? The multi-lingual character of the towns of late medieval Hungary]. Aetas 26 (2011): 5–26.
A magyar városok kiváltságolásának kezdetei [The early phase of awarding privileges to Hungarian towns]. In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011, 32–56. (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai 7)
Von der Gespanschaftsburg zur Stadt: Warum, wie – oder warum nicht? Ein möglicher Weg der Stadtentwicklung im mittelalterlichen Ungarn, in: Ferdinand Opll (Hg.), Stadtgründung und Stadtwerdung. Beiträge von Archäologie und Stadtgeschichtsforschung (Redaktion: Susanne Claudine Pils und Christoph Sonnlechner) (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, Bd. 22, Linz 2011), 375-405.
Towns along the way. Changing patterns of long-distance trade and the urban network of medieval Hungary, In: Towns and Communication. Volume 2: Communication between Towns. Proceedings of the Meetings of the International Commission for the History of Towns (ICHT). Ed. Hubert Houben and Kristjan Toomaspoeg. Lecce: Mario Congedo Editore, 2011, 161-225.
[with József Kücsán and Ferenc Jankó] The Historical Topography of Sopron; Topographical gazetteer and map design & selection in: Hungarian Atlas of Historic Towns / Magyar Várostörténeti Atlasz. Vol. 1 Sopron. Sopron: Soproni Levéltár, 2010, 88 pp. and 23 sheets of maps.
[with Judit Majorossy] “Městské knihy ve středověkých uherských městech (se zvláštním zřetelem na bratislavskou knihu Protocollum Testamentorum” in Stav a perspektivy zpřístupňování středověkých a raně novověkých městských knih. Ed. Ludmila Sulitková, Michaela Hrubá, Vilém Zábranský. Ustí nad Labem, 2010. 199-212. [also forthcoming in German: Stadtbücher in mittelalterlichen ungarischen Städten, (mit besonderer Berücksichtigung des Pressburger Protocollum Testamentorum)“ in Die Erschliessung mittelalterlicher Stadtbücher. Städteforschung A xx, Münster.
A Kárpát-medence középkori városainak régészeti kutatása az elmúlt két évtizedben [Archaeological research into medieval towns in the Carpathian Basin since 1990], in: A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon, Szerk. Benkő Elek – Kovács Gyöngyi. Budapest: MTA Régészeti Intézete, 2010, 141-172.
“From Mother to Daughter, from Father to Son? Patterns of bequeathing movables in late medieval Pressburg” In: Generations in Towns. Succession and Success in Pre-industrial Urban Societies. Eds. Finn-Einar Eliassen and Katalin Szende. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2009, 44-75.
[with Finn-Einar Eliassen] “Generations in Towns: an introduction” In: Generations in Towns. Succession and Success in Pre-industrial Urban Societies. Eds. Finn-Einar Eliassen and Katalin Szende. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2009, 1-21.
“Integration through Language. The Multilingual Character of Late Medieval Hungarian Towns” In: Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Eds. Derek Keene, Balázs Nagy and Katalin Szende. Farnham: Ashgate, 2009, 205-234.
“Stadt und Naturlandschaft im ungarischen Donauraum des Mittelalters”, in Europäische Städte im Mittelalter (Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte) Hg. Ferdinand Opll und Christoph Sonnlechner, Innsbruck – Wien – Bozen: Studien Verlag, 2009, 365-397.
“Geschichte und Archäologie bei der Erforschung der mittelalterlichen Stadtentwicklung in Ungarn – Die Ebenen der Zusammenarbeit”, In: Geschichte und Archäologie: Disziplinäre Interferenzen. Hg. Armand Baeriswyl, Martina Stercken und Dölf Wild, Zürich: Chronos, 2009, 193-202.
[with József Kücsán] “Siedlungsstruktur und Topographie von Ödenburg vor der Industrialisierung.” Burgenländisches Jahrbuch für Geographie 2009, 112-143.
“’Sag mir, wo die Spitäler sind…’ Zur Topographie mittelalterlicher Spitäler.” Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 117 (2009): 137-146.
„Spitalbesitz und Konfessionalisierung. Drei Inventare des Ödenburger (Soproner) Spitals aus den Jahren 1574, 1577 und 1585“ In Stadt, Handwerk, Armut. Eine Quellensammlung zur Geschichte der Frühen Neuzeit. Festschrift für Helmut Bräuer. Eds. Katrin Keller, Gerald Diesener, Gabriele Viertel. Leipzig: Universitätsverlag Leipzig, 2008, 70-88.
Kubinyi András, a várostörténész [András Kubinyi as urban historian]. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv 3 (2008): 15-38.
“Városi gazdálkodás a középkori Magyarországon.” [The economy of medieval Hungarian towns] in: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: Gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet [Economy in medieval Hungary. Economic history, material culture, archaeology]. Szerk.: Kubinyi András, Szabó Péter, Laszlovszky József Budapest: Martin Opitz Kiadó, 2008. 413-446.
[with Judit Majorossy] “Hospitals in Medieval and Early Modern Hungary,” in: Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 51. Eds. Martin Scheutz, Andrea Sommerlechner, Herwig Weigl and Alfred Stefan Weiß. Wien–München: R. Oldenbourg Verlag, 2008, 409-454.
“’Proud Vienna suffered sore…’ – King Matthias and Vienna, 1457–1490 /„S nyögte Mátyás bús hadát…” – Hunyadi Mátyás és Bécs, 1457–1490” In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court (1458–1490) / Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a magyar királyi udvarban (1458–1490) Exhibition Catalogue / Kiállítási katalógus. Eds. Péter Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende, András Végh. Budapest: BTM, 2008. 381-384.
“„Míg el nem éri a nagykorúságot…” Gyermekek a középkori magyarországi városi végrendeletekben. [“Until they come of age…” Children in last wills in late medieval Hungarian towns]. Soproni Szemle 62 (2008): 250-261 [Tanulmányok Askercz Éva 70. születésnapjára]
“„In geschribn pergament einbunden” A könyvkötéshez felhasznált kódextöredékek társadalom- és kultúrtörténeti összefüggései Sopronban” [“In geschribn pergament einbunden” Fragments of Codices used for Bookbinding in Sopron in Social and Cultural Context] Magyar Könyvszemle 123 (2007), 278-310.
“Maria von Ungarn und die Städte Westungarns” in: Maria von Ungarn (1505–1558). Eine Renaissancefürstin. Hg. Martina Fuchs, Orsolya Réthelyi. Münster: Aschendorff, 2007, 113-132. (Geschichte in der Epoche Karls V., Band 8)
“A tulajdonjog átruházásának elvei és gyakorlata a szabad királyi városokban a késő-középkori Magyarországon” [Principles and practice of the transfer of property rights in free royal towns in late medieval Hungary]” In: Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók. eds Enikő Rüsz-Fogarasi, Carmen Florea et al., Cluj, 2007. 107-115.
“Einleitung. Zur Geschichte der Sammlungen,” in: Mittelalterliche lateinische Handschriftenfragmente in Sopron. Hg. Edit Madas. Budapest, 2006. 7-16. (Fragmenta et Codices in Bibliothecis Hungariae 5.)
“Magyarország városainak történeti atlasza. Részvétel egy európai kutatási programban” [The historic Atlas of Hungarian Towns. Participation in a European research project], Műemlékvédelem L (2006): 228-232.
“Habsburg Mária királyné és a nyugat-magyarországi városok,” [Mary of Hungary and the West Hungarian Towns], Soproni Szemle 60 (2006): 133-145.
“Between Hatred and Affection. Towns and Sigismund in Hungary and the Empire,” in: Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Eds Michel Pauly and François Reinert (Mainz: Philipp von Zabern, 2006), 199-210.
“Polgárnak lenni. A polgárjog megszerzésének elvei és gyakorlata a késő-középkori Sopronban” [To be a burgher. Principles and practice of acquiring burghers’ right in Late Medieval Sopron] Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv I. (2006): 85-107.
“Középkortudományi írások a Soproni Szemlében” [Medieval Studies in the Soproni Szemle] Soproni Szemle 59 (2005) 366-373.
“The Urban Transmission. Family Cycles and Inheritance Customs in Medieval Hungarian and Early Modern Norwegian Towns” [with Finn-Einar Eliassen] in: Sakta vi gå gjennom stan. City Strolls. Studies in Urban History in Honor of Lars Nilsson, ed. Mats Berglund (Stockholm: Stockholmia förlag, 2005), 135–165.
“Gyermekek, testvérek, házastársak. Családi viszonyok és örökösödési szokások Eperjesen a középkori végrendeletek tükrében” [Children, siblings, spouses. Family relations and inheritance customs in Eperjes as reflected in medieval testaments], Történelmi Szemle 46 (2004): 113–140. Also published in Bártfától Pozsonyig. Városok a 13–17. században [From Bártfa/Bardejov to Pozsony/Bratislava. Towns in the 13–17. centuries] eds Enikő Csukovits and Tünde Lengyelová (Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 2005), 293–318 (Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 35)
“The Uses of Archives in Medieval Hungary,” in The Development of Literate Mentalities in East Cental Europe, eds Anna Adamska and Marco Mostert (Turnhout: Brepols, 2004), 107–142 (Utrecht Studies in Medieval Literacy 9).
“Local History in Hungary. An overview”, web-publication in the series Local History World Wide, hosted by www.lokalhistorie.no (35,000 ‘n’)
“’Innen-‘ und ‘Außensicht’. Das Bild der ungarischen Städte vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts” in Bild und Wahrnehmung der Stadt, ed. Ferdinand Opll (Linz: Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, 2004), 241–264 (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas, Bd. XVIII).
“Parva cum laude. Humanisták a későközépkori magyar városokról” [Humanists on late medieval Hungarian towns], in Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére [Variations on History. Festschrift in honor of György Székely] ed. Gyöngyi Erdei – Balázs Nagy (Budapest: BTM–ELTE, 2004), 269–275.
“’Nemzedékről nemzedékre.’ Tanulásra vonatkozó adományok a középkori pozsonyi végrendeletekben” [From generation to generation. Donations connected to studies in last wills from medieval Pozsony] in “az élet tanítómestere” Ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára [“the teacher of life” Studies in honor of Gábor Gyapay on his eightieth birthday] ed. Balázs Nagy, Zsuzsanna Szálka, Katalin Szende. (Budapest: Fazekas Öregdiákok Társasága, 2004), 119–142.
“’...gemainer Stadt Nutz, Ehren und Gefallen...’ – The Expression of Civic Consciousness in Late Medieval Testaments,” in: …quasi liber et pictura… Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára, [Studies in Honor of András Kubinyi] ed. Gyöngyi Kovács. (Budapest: ELTE Régészettudományi Intézete, 2004) 495–501.
“Ital vagy pénzpótlék? Borhagyatékok a soproni és pozsonyi középkori végrendeletekben” [Drink or substitute for money? Wine bequests in medieval testaments from Pozsony and Sopron] In Es tu scholaris. Tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. ed. F. Romhányi Beatrix (Monumenta Historiae Budapestinensis 13.) (Budapest: BTM, 2004) 77–85.
“Ruszt, az élő műemlékváros” [Ruszt, a town of living monuments], Műemlékvédelem 48:2 (2004), 95–100.
“Deutsche im Mittelalter in dem heutigen I. Bezirk von Ofen,” and “Das Ofner Stadtrecht” in: Deutsche im Burgviertel und Umgebung, ed. Wendelin Hambuch (Budapest: Deutscher Kulturverein, 2004), 11–30 and 39–48.
“Népek és kultúrák a középkori Magyarországon” [People and cultures in medieval Hungary], written together with G. Hatházi, in: A magyar régészet az ezredfordulón [Archaeology in Hungary around the turn of the second Millennium] ed. Zsolt Visy (Budapest: Teleki László Alapítvány, 2003.) 388–397., also in English version, 2004.
“Középkori városaink régészete” [Archaeology of towns in medieval Hungary], written together with J. Laszlovszky, Zs. Miklós and B. Romhányi, in: A magyar régészet az ezredfordulón [Archaeology in Hungary around the turn of the second Millennium] ed. Zsolt Visy (Budapest: Teleki László Alapítvány, 2003.) 364–372., also in English version, 2004.
“Ezüstöv, rókaprém, vászonlepedő. Viselet- és textilkultúra a késő-középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen” [Silver belt, foxfur, linen bedsheet. Dresses, dress acessories and textiles in late medieval Sopron, Bratislava and Prešov] Századok 137 (2003)/2. 205–258.
“Sopron kapcsolatai közeli és távoli városokkal a késő-középkorban” [Sopron’s relations to closer and farther towns in the late Middle Ages.] In: Sopron szabad királyi város 725 éve. A város kapcsolatrendszerei a változó időben. Ed. Turbuly Éva. Sopron: Soproni Levéltár, 2002. 55–80.
“Egy győri úr Sopronban: Alföldy Bálint királyi harmincados” [A gentleman from Győr in Sopron: Bálint Alföldy, royal customs officer] Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) IX. (2002) (Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére): 29–59.
“Fidelitas és politika. Kihez és miért volt hűséges Sopron városa a középkorban?” [Fidelitas and politics. To whom and why was the town of Sopron faithful in the Middle Ages?], Soproni Szemle 55 (2001): 343–355.
“Testaments and Testimonies. Orality and Literacy in Composing Last Wills in Late Medieval Hungary” in: The Oral History of the Middle Ages. The Spoken Word in Context. Ed. Gerhard Jaritz and Michael Richter. Medium Aevum Quotidianum, Sonderband XII = CEU Medievalia Vol. 3., Krems and Budapest, 2001, 49–66.
“From Mother to Daughter, from Father to Son? Intergenerational Patterns of Bequeathing Movables in Late Medieval Bratislava”, Annual of Medieval Studies at CEU, Vol. 7 Ed. Marcell Sebők and Katalin Szende, Budapest, 2001. 209–232.
“A magyarországi középkori német nyelvű források kiadásának elvei és gyakorlata,” [Principles and practice of editing medieval German texts from Hungary] Fons VII (2000) Nr. 1. 49–62.
“A város másik fele: A nők szerepe a magánéletben, a munkában és a közösségi szférában,” [The role of women in professional, private and public life] in A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona 70. születésnapjára, ed. Klaniczay Gábor – Nagy Balázs (Budapest: ELTE-Osiris, 1999), 301–312.
“Craftsmen’s Widows in Late Medieval Sopron,” in Women in Towns. The Social Position of Urban Women in a Historical Context, ed. Marjatta Hietala – Lars Nilsson, Studier i Stads- och Kommunhistoria 18., Stockholm, 1999. 13–23.
“A magyarországi városi végrendeletek helye az európai joggyakorlatban (Sopron, Pozsony és Eperjes példája),” [ The place of testaments from Hungarian towns in the European legal practice] Soproni Szemle 53 (1999) 343–356.
“Was there a Bourgeoisie in Medieval Hungary?,” in: …The Man of Many Devices, Who Wandered Full Many Ways… Festschrift in Honor of János M. Bak, ed. Balázs Nagy – Marcell Sebők, Budapest, 1999. 445–459.
“Medieval Archaeology and Urban History in some European Countries,” in: Urban History. The Norwegian Tradition in a European Context, ed. Steinar Supphellen, Trondheim Studies in History No. 25, (Trondheim, 1998), 111–132.
“Adatok Északnyugat-Magyarország mézkereskedelméhez a késő-középkorban,” [Honey trade in north-eastern Hungary in the Late Middle Ages], Arrabona 36 (1998): 85–98.
“’mit Irer trewn Arbait geholffen’ – Frauen und Handwerk in mittelalterlichen Testamenten,” in "Was nutzt die Schusterin dem Schmied?" Frauen und Handwerk im 15–19. Jh., ed. Katharina Simon-Muscheid – A. Müller, Frankfurt/New York, 1996. [1998] 85–97.
“Családszerkezet és örökösödési szokások a késő-középkori Pozsonyban és Sopronban,” [Family structure and inheritance customs in late medieval Bratislava and Sopron] Levéltári Közlemények 68 (1997): 77–98.
“The Other Half of the Town: Women in Private, Professional and Public life in Two Towns of Late Medieval Western Hungary,” East Central Europe 20–23 (1993–1996) [1998], 171–190.
“Sopron: a West-Hungarian Merchant Town on the Crossroad between East and West.” Scripta Mercaturae 1997/2: 29–49.
“A luxus fogalma és a luxusigények kielégítése a középkorban,” [The concept of luxury and the fulfilment of luxury needs in the Middle Ages] in Luxusiparok... [Luxury Crafts], ed. János Szulovszky, Veszprém, 1997, 13–23.
“’some to honour and some to dishonour...’ Vessels in Late Medieval Urban Households,” in Papers of the 'Medieval Europe Brugge 1997' Conference, Volume 7. Material Culture, Ed. Guy de Boe and Frans Verhaeghe, I.A.P. Rapporten 7, Zellik, 1997, 197–212.
“Geschichte und Denkmale der jüdischen Gemeinde in Sopron / Ödenburg,” in Jüdisches Eisenstadt. Jüdisches Sopron. Ein Excursionsführer, Hrsg. Ferdinand Opll, Excursionen des Österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung, Heft 14, Linz, 1997, 45–78.
“Some Aspects of Urban Landownership in Western Hungary,” in: Profit, Power and Urban Land. Landownership in Medieval and Early Modern Hungarian Towns, Ed. F.-E. Eliassen – G. A. Ersland, Aldershot / Scolar Press, 1996, 141–166.
“Families in Testaments. Some aspects of demography and inheritance customs in a Late Medieval Hungarian Town” In: Medium Aevum Quotidianum 35 (Krems, 1996) / Otium 3/1–2. (Zagreb, 1995): 107–124.
“Kölni kereskedők a középkori Sopronban,” [Merchants from Cologne in medieval Sopron], in Tanulmányok Csatkai Endre emlékére, ed. Környei A. – Szende K., Sopron, 1996. 57–70.
“A soproni iskola első évszázadai (Egy határváros emlékei egy országos kiállításon),” [The first centuries of schooling in Sopron], Soproni Szemle 50 (1996): 186–206.
“A női munka a középkori gazdaságban” [Womens’ work in medieval economy], Aetas 1995/3: 179–194.
“Handwerkerwitwen in der mittelalterlichen Gesellschaft von Ödenburg,” in IV. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium, Veszprém, 1994., ed. K. Dóka – I. Éri, Budapest, 1995. 72–77.
“A nők szerepe a kézműiparban a késő-középkorban a soproni és pozsonyi végrendeletek tükrében” [The role of women in handicrafts in the mirror of testaments from Sopron and Bratislava], in: Házi Jenő Emlékkönyv, Ed. É. Szerk. Turbuly – P. Dominkovits, Sopron, 1993, 169–180.
“Beziehungen zwischen Preßburg und Ödenburg im Spätmittelalter,” in Städte im Donauraum, Ed. R. Marsina, Bratislava, 1993. 135–148.
“A limitációk számítógépes feldolgozásának lehetőségei” [Possibilities of computer-aided processing of price-limitations], in VIII. Kézművesipartörténeti Szimpózium, ed. P. Nagybákay, Veszprém, 1992. november 9–11. Veszprém, 1993, 29–40.
[with J. Gömöri, J. Verő, – J. Iváncsics, and É. Csongor] “Une mine de fer et des fourneaux médievaux sur le territoire de Kópháza,” in Actes de 113e Congrčs International des Sociétés Savantes. Strasbourg, 1988 Techniques Miniéres..., Paris, 1992. 149–165.
“Lakóhely, foglalkozás, értékrend összefüggései a Mátyás-kori Sopronban és Pozsonyban” [Connections between dwelling, occupation and scale of values in Sopron and Bratislava in the age of Matthias Corvinus]. in A Dunántúl Településtörténete IX., ed. L. Solymosi – B. Somfai, Veszprém, 1992. 71–77.
“Sopron és Pozsony kapcsolatai a késő-középkorban” [Connections between Sopron and Bratislava in the Late Middle Ages], Soproni Szemle 46 (1992): 172–182.
“’...es sey vil oder wenig, groß oder khlain...’ Besonderheiten und Unterschiede in der materiellen Kultur der Einwohnerschaft der königlichen Freistädte Preßburg und Ödenburg, 1450–1490” in Alltag und materielle Kultur im mittelalterlichen Ungarn (ed. A. Kubinyi – J. Laszlovszky). Krems, 1991. 108–118. (Medium Aevum Quotidianum 22.)
[with Tibor Grüll]: “Soproni glosszák a XVI–XVII. századból” [Glosses from Sopron from the 16-17th centuries] Magyar Nyelv 86 (1990) 246–255.
“A soproni polgárság anyagi kultúrája a késő-középkorban” [The material culture of the citizens of Sopron in the Late Middle Ages], Aetas 1990/3: 69–123.
“A soproni későközépkori végrendeletek egyház- és tárgytörténeti tanulságai” [Churches and objects. Some observations based on testaments from Sopron], Soproni Szemle 44 (1990): 268–273.
“Soproni iparosok a középkor végén végrendeleteik tükrében” [Testaments of craftsmen from late medieval Sopron] (1400–1526). in: VI. Kézművesipartörténeti Szimpózium, Ed. P. Nagybákay – G. Németh, Veszprém, 1989, 109–116.

Herausgeberschaften und Editionen

Medieval Buda in Context. Ed. Balázs Nagy, Martyn Rady, Katalin Szende and András Vadas. Leiden: Brill, 2016.
Medieval East Central Europe in a Comparative Perspective. From Frontier Zones to Lands in Focus, ed. Gerhard Jaritz, Katalin Szende. London: Routledge, 2016.
[with Judit Majorossy] Das Preßburger Protocollum Testamentorum 1413(1427)–1529, Band 1–2. Text edition in the series Fontes Rerum Austriacarum. Fontes Iuris. Vienna and Cologne: Böhlau, Vol. 1. 2010. 544 pp., Vol. 2. 2014. 572 pp.
Hungarian Atlas of Historic Towns / Magyar Várostörténeti Atlasz. Vol. 1. Sopron. Compiled by Ferenc Jankó, József Kücsán and Katalin Szende. General editor: Katalin Szende. Sopron, 2010. 88 pp. and 23 sheets of maps (Hungarian-English bilingual edition)
Segregation – Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Eds. Derek Keene, Balázs Nagy and Katalin Szende. Farnham: Ashgate, 2009. 263 pp.
Generations in Towns. Succession and Success in Pre-industrial Urban Societies. Eds. Finn-Einar Eliassen and Katalin Szende. Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2009. 301 pp.
Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court (1458-1490) / Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a magyar királyi udvarban (1458-1490) Exhibition Catalogue / Kiállítási katalógus. Eds. Péter Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende, András Végh. Budapest: BTM, 2008. [English and Hungarian edition] 608 pp.
“az élet tanítómestere” Ünnepi tanulmányok Gyapay Gábor 80. születésnapjára [“the teacher of life” Studies in honor of Gábor Gyapay on his eightieth birthday] Eds. Balázs Nagy, Zsuzsanna Szálka, Katalin Szende. Budapest: Fazekas Öregdiákok Társasága, 2004, 258 pp.
‘Isten áldja a tisztes ipart’ – Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére [”God bless the honourable craft. Essays dedicated to O. Domonkos]. Eds. József Kücsán and Katalin Szende. Sopron, 1998. 440 pp.
Tanulmányok Csatkai Endre emlékére [Essays dedicated to the memory of E. Csatkai]. Eds. Attila Környei and Katalin Szende. Sopron, 1996. 456 pp.
A magyar iskola első évszázadai. Kiállítási katalógus [The first centuries of school education in Hungary. Exhibition Catalogue], Ed. Katalin Szende, with the assistance of Péter Szabó. Győr, 1996, 256 pp.

Publikationsliste (Url)

https://ceu.academia.edu/KatalinSzende

Forschungsinteressen und Arbeitsgebiete

Stadtgeschichte Mitteleuropas
städtische Topographie
städtische Administration und Verschriftlichung